Hoạt động trải nghiệm 4 - Sách giáo viên

Lời nói đầu
Các thầy, cô thân mến!
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông, Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường. Thời lượng dành cho Hoạt động trải nghiệm ở mỗi lớp là 105 tiết/năm học. Để hỗ trợ nhà trường và giáo viên trong việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 4, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục cũng như giúp giáo viên thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông, chúng tôi biên soạn bộ sách Hoạt động trải nghiệm 4 – sách giáo khoa, Hoạt động trải nghiệm 4 – sách giáo viên và vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 4.
Bộ sách được biên soạn bám sát Chương trình Hoạt động trải nghiệm,đặc biệt đã tuân thủ những yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp và đánh giá mà Chương trình quy định.
Cuốn sách Hoạt động trải nghiệm 4 – sách giáo viên gồm hai phần:
Phần 1: Những vấn đề chung về Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình Giáo dục phổ thông. Trong phần này, nhóm tác giả mong muốn giáo viên, các nhà quản lí giáo dục hiểu rõ hơn về Hoạt động trải nghiệm lớp 4. Nội dung của phần này đề cập đến quan niệm về Hoạt động trải nghiệm, đặc trưng của
Hoạt động trải nghiệm và các thành tố cơ bản của Hoạt động trải nghiệm như:mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, các loại hình Hoạt động trải nghiệm,phương pháp giáo dục, quy trình tổ chức và đánh giá Hoạt động trải nghiệm.
Phần 2: Hướng dẫn thực hiện các chủ đề Hoạt động trải nghiệm. Phần này hướng dẫn cụ thể từng chủ đề hoạt động. Mỗi chủ đề được cấu trúc theo các phần: Yêu cầu cần đạt; Chuẩn bị; Gợi ý tổ chức hoạt động theo tuần. Ở mỗi tuần đều có hướng dẫn chi tiết Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp.
Để đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức các Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường, trong Phần 2, các tác giả đã đưa ra những gợi ý, hướng dẫn giáo viên cách thức tổ chức hoạt động trong từng chủ đề. Các chủ đề được hướng dẫn trong phần này tương ứng với các chủ đề Hoạt động trải nghiệm đã được biên soạn trong sách giáo khoa.
 
Trong từng chủ đề, các tác giả gợi ý thầy cô tạo cơ hội để học sinh được tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành, vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế, qua đó củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng hướng đến các phẩm chất và năng lực cần hình thành cho học sinh. Sau mỗi chủ đề, các tác giả cũng gợi ý giáo viên tăng cường hoạt động rèn luyện cho học sinh thông qua các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú ở trong cũng như ngoài nhà trường.
Theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông, nội dung của Hoạt động
trải nghiệm 4 bao gồm các mạch: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên, hoạt động hướng nghiệp.Những nội dung này được thực hiện thông qua các loại hình hoạt động:Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp, trong suốt35 tuần của năm học. Nội dung giáo dục địa phương được tích hợp vào cácchủ đề trải nghiệm. Bên cạnh nội dung giáo dục địa phương mà các tác giả gợi ý,nhà trường, giáo viên có thể chủ động tìm cơ hội tích hợp nội dung giáo dục địa phương một cách phù hợp.
Trong quá trình tổ chức Hoạt động trải nghiệm cho học sinh, các thầy cô có thể sáng tạo, tổ chức Hoạt động trải nghiệm một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh và bối cảnh nhà trường, nhằm đạt được những mục tiêu do Chương trình Giáo dục phổ thông đề ra.

CÁC TÁC GIẢ

Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×